29. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 70/A. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának cheap Air Jordans rendjére, mûködési területére a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. mein törvénynek (a továbbiakban: Mt.) az üzemi Fake Ray Bans tanács tagjaira, illetve az üzemi Cheap Ray Bans megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.”

30. § Az Mvt. 70/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
<span jordans for sale style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;font-size: small”>„(5) A testület rendes és póttagjainak megbízatása öt évre szól.”

31. § Az Mvt buy amoxicillin Generic. a következő 89. §-sal egészül ki:
„89. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően első alkalommal új munkavédelmi képviselőt a Módtv. hatálybalépésekor működő munkavédelmi képviselőnek Cheap nfl Jerseys e törvénynek a Módtv. hatálybalépését megelőző időpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésőbb a Módtv. hatálybalépésétől számított négy éven belül kell megválasztani.”

nincs hozzászólás

Hozzászólás