A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl Streaming szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A hitelintézet és az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ hitelintézet magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep) a betéti és megtakarítási konstrukciók meghatározott körét, azok kondícióit érintõen az e rendelet mellékletében felsorolt adatokat szolgáltatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(2) A hitelintézet a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

(3) A fióktelep mûködése megkezdésének napjától tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

2. § (1) A hitelintézet és a fióktelep adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus formában közigazgatási felhasználásra alkalmas tanúsítványt alkalmazó, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadására alkalmas, betéti termék bejelentésére kialakított felületén (a továbbiakban: ERA Betétitermék-bejelentõ) a mellékletben meghatározott tartalommal teljesíti.

(2) E rendelet alkalmazásában közigazgatási felhasználásra alkalmas az a tanúsítvány, amely megfelel az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekrõl és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

(3) A hitelintézet és a fióktelep az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a titokvédelmi rendelkezések megtartásával köteles teljesíteni.

(4) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módjáról a Felügyelet honlapján módszertani útmutatót tesz közzé.

(5) A Felügyelet az oakley sunglasses outlet (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor discount oakley tekinti teljesítettnek, ha a hitelintézet és a fióktelep jordans for sale elektronikus úton megküldött adata az ERA Betétitermék-bejelentõ rendszerben „publikálásra vár” státuszt kap.

3. § A hitelintézet és a fióktelep a termékismertetõre vonatkozó eseti adatszolgáltatását elsõ alkalommal 2011. május 2. 20 óráig, ezt követõen pedig valamennyi újonnan bevezetett termék, a termék adataiban történõ változás, valamint a termék kivezetése érvényessége kezdõnapját megelõzõ munkanap 20 óráig elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.

Átmeneti és záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

(2) Az a hitelintézet, amely vonatkozásában a tevékenységi engedélyrõl szóló határozat a rendelet hatálybalépésekor már jogerõre emelkedett, csak a rendelet hatálybalépésétõl kezdõdõen teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

(3) Az a fióktelep, amelyik mûködését a rendelet hatálybalépésekor már megkezdte, csak a rendelet hatálybalépésétõl kezdõdõen teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

 

Dr. Szász Károly s. k.,

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

 

 

1. melléklet a 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelethez

Egyes betéti és megtakarítási terméktáblák esetében szolgáltatandó adattartalmak köre

1. Lekötött betéti termék

a)   Termékkód

b)   Betétkonstrukció teljes megnevezése

c)   Devizanem

d)   Elhelyezhetõ megtakarítási összeg

da)      Minimuma

db)      Devizaneme

dc)      Maximuma

dd)      Devizaneme

e)   Kamatozás Fake Ray Bans típusa

ea)      Az idõ függvényében

eb)      Az összeg függvényében

f)    Kamatozás jellege

g)   Kamatjóváírás idõpontja

h)   Elérhetõ legalacsonyabb EBKM (%)

i)    Elérhetõ legmagasabb EBKM (%)

j)    Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések

k)   A termék kamatának számítási képlete

l)    Lejárat elõtti felmondáskor alkalmazott kamatláb

m)  Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla

n)   Igénybevételi feltételek

o)   Egyéb megjegyzések

p)   Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok

pa)      Akciós-e a termék

pb)      A kedvezmény igénybevételének feltétele

pc)      Akció idõtartamának kezdete

pd)      Akció idõtartamának vége

q)   Hiperhivatkozás

r)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen

ra)       Név

rb)       Munkakör

rc)       Telefonszám

rd)       E-mail cím

s)   Éves kamat (%)

t)    EBKM (%)

2. Kombinált megtakarítási termék

a)   Termékkód

b)   A kombinált konstrukció teljes megnevezése

c)   Devizanem

d)   A betéti részre vonatkozó információk

da)       A betéti részben elhelyezhetõ összeg

– Minimum

– Devizanem

– Maximum

– Devizanem

db)       A betéti rész kamatozásának típusa

– Az idõ függvényében

– Az összeg függvényében

dc)       A betéti rész kamatozásának jellege

dd)       A megtakarítandó összeg betétben elhelyezendõ összegének aránya (%)

– Minimum

– Maximum

de)       Elérhetõ legalacsonyabb EBKM (%)

df)        Elérhetõ legmagasabb EBKM (%)

dg)       Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések

dh)       Lejárat elõtti felmondáskor alkalmazott kamatláb

di)        A betéti részre vonatkozó egyéb megjegyzések

e)   Befektetési termék(ek)re vonatkozó információk

ea)       A befektetési részben elhelyezhetõ összeg

– Minimum

– Devizanem

– Maximum

– Devizanem

eb)       Választható befektetési termék(ek) jellege

ec)       Választható befektetési termék(ek)hez kapcsolódó megjegyzések

ed)       A befektetési termék(ek) vételének díja

ee)       A befektetési termék(ek) eladásának díja

ef)        Befektetési termékekhez kapcsolódó egyéb költségek

f)    Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla

g)   Fake Oakleys Igénybevételi feltételek

h)   Egyéb megjegyzések

i)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok

ia)        Akciós-e a termék

ib)        Kedvezmény leírása

ic)        A kedvezmény igénybevételének feltétele

id)        Akció idõtartamának kezdete

ie)        Akció idõtartamának vége

j)    Hiperhivatkozás

k)   Éves kamat (%)

l)    EBKM (%)

3. Megtakarítási számla

 

a)   Termékkód

b)   Konstrukció teljes megnevezése

c)   Devizanem

d)   Minimális megtakarítás összege a számla devizanemében

e)   Minimális megtakarítás elvárt gyakorisága

f)    Kamatozás

fa)        Kamatfizetés gyakorisága

fb)        Kamatozás típusa

– Az idõ függvényében

– Az összeg függvényében

fc)        Kamatozás jellege

g)   Elérhetõ legalacsonyabb EBKM (%)

h)   Elérhetõ legmagasabb EBKM (%)

i)    Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések

j)    Számlavezetés költségei

ja)        Számlanyitási díj

jb)        Számlavezetési díj

jc)        Rendszeres kivonat költsége

jd)        Számlacsomag váltás díja

je)        Számlazárási díj

k)   Számlahasználat költségei

ka)       Készpénzbefizetés

kb)       Fõszámlára vezetés

kc)       Bankon belüli átvezetés

kd)       Bankon kívüli átutalás

ke)       Visszavont/módosított tétel költségei

kf)        Készpénz felvétel pénztárból

kg)       Egyéb díjak

l)    Kiegészítõ szolgáltatások

la)        Haláleseti rendelkezõ megadása

lb)        Rendelkezõ, ill. társtulajdonos módosítása

lc)        Egyéb kiegészítõ szolgáltatások

m)  Igénybevételi feltételek

n)   Egyéb megjegyzések

o)   Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok

oa)       Akciós-e a termék

ob)       Kedvezmény leírása

oc)       A kedvezmény igénybevételének feltétele

od)       Akció idõtartamának kezdete

oe)       Akció idõtartamának vége

p)   Hiperhivatkozás

q)   Éves kamat (%)

r)    EBKM (%)

4. Tartós befektetési szerzõdés

 

a)   Termékkód

b)   Konstrukció teljes megnevezése

c)   Minimálisan elhelyezendõ összeg (Ft)

d)   Kamatozás típusa

da)       Az idõ függvényében

db)       Az összeg függvényében

e)   Kamatozás jellege

f)    Elérhetõ legalacsonyabb EBKM (%)

g)   Elérhetõ legmagasabb EBKM (%)

h)   Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések

i)    Számlavezetési díj mértéke (Ft)

j)    Számlavezetési díj gyakorisága

k)   TBSZ-hez kapcsolódó tranzakciós és egyéb díjak

l)    Igénybevételi feltételek

m)  Egyéb megjegyzések

n)   Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok

na)       Akciós-e a termék

nb)       Kedvezmény leírása

nc)       A kedvezmény igénybevételének feltétele

nd)       Akció idõtartamának kezdete

ne)       Akció idõtartamának vége

o)   Hiperhivatkozás

p)   TBSZ-rõl leköthetõ betétek, kombinált megtakarítási termékek – fentebb meghatározott adattartalommal

q)   Éves kamat (%)

r)   EBKM (%)

nincs hozzászólás

Hozzászólás