2012. április elsejét követően több jogszabály módosítás lép életbe, melyek a hitel (lízing) konstrukciók árazásának az ügyfelek számára átláthatóbbá tételét célozzák.

2012. április elsejét követően több jogszabály módosítás lép életbe, melyek a hitel (lízing) konstrukciók árazásának az ügyfelek számára átláthatóbbá tételét célozzák.  A változást követően maximalizálásra kerül a felszámítható THM mértéke, valamint számos új szabály lép életbe a jelzáloghitelek esetében felszámítható kamatok, díjak és költségek meghatározása tekintetében is.

1. A THM maximalizálása a hitelszerződésekben

A 2012. április 1-jét követően megkötött szerződéseknél a pénzügyi intézmények (bankok, takarékszövetkezetek és pénzügyi vállalkozások) a fogyasztóknak nem nyújthatnak olyan kölcsönt, amelyben a THM mértéke meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.

Ettől eltérés az alábbi terméktípusoknál lehetséges.

 • a hitelkártya-szerződések  
 • a fizetési számlához kapcsolódó kölcsön (pl. folyószámlahitelek), továbbá
 • a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások megvásárlásához (pl. áruhitelek) nyújtott kölcsön, valamint
 • a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsön esetében. 

Ezeknél a konstrukcióknál a THM maximuma a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéke lehet. A gépjárműhitelek esetében a szigorúbb, általános korlát az érvényes, tehát a jegybanki alapkamat plusz 24 százalékpont.

A kamatláb mértékének maximalizálása magánszemélyek egymás közötti kölcsönszerződéseiben

Korábban a magánszemélyek között létrejött kölcsönszerződésekben, ha az adós túlzottnak érezte a kamat mértékét (uzsorakamat), bíróságtól kérhette a kamat mérséklését.

Ezzel szemben az új szabályozás egyértelmű feltételeket teremt: 2012. április 1-jét követően magánszemélyek egymás között megkötött szerződéseiben kikötött kamatláb a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét meghaladó részében semmis, azaz érvénytelen!

A kamatláb számításakor az adott naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot kell számításba venni az adott naptári félév teljes idejére vonatkozóan. Ennek megfelelően például 7,0%-os alapkamat mellett 31%-os lehet a maximális kamatláb. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank határozza meg a jegybanki alapkamatot, melynek mértéke elérhető weboldalunkon és a www.mnb.hu honlapon.

Jó ha tudja, hogy
ha a szerződő felek a megkötött szerződésben nem határoztak meg a kölcsönösszeg után fizetendő kamatlábat, annak mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal.

2. Kamatok, díjak és költségek meghatározása a jelzáloghitelek esetében

Az alábbi új szabályok csak a jelzáloggal fedezett lakossági hitel-megállapodásokra vonatkoznak, az egyéb hitelszerződésekre – jelzáloggal nem fedezett lakossági hitelekre, valamint vállalati stb. hitelekre – nem érvényesek.

 • A 2012. április 1-je után kötött jelzáloghitel szerződések esetén, a pénzügyi intézmények nem számíthatnak fel szerződésben rögzített kamatokon felül egyéb rendszeresen fizetendő kamat jellegű díjat vagy költséget. Ez a szabály abban az esetben érvényes, ha az ügyfél a szerződésnek megfelelően, határidőben törleszti hitelét.
 • Szintén 2012 áprilisától a pénzügyi intézmény a szerződés megkötésekor nem kínálhat korlátozott időtartamra kedvezményes kamatot. A szabály bevezetésére azért volt szükség, mert az első néhány hónapra kedvezményes kamattal kínált hitelkonstrukciók félrevezetőek lehettek, hiszen a kedvezményes időszakot követően az addig alacsony törlesztőrészlet a kedvezmény lejáratát követően nagymértékben emelkedett.

A referencia kamatláb alapú árazás bevezetése

Fontos új szabály továbbá, hogy a pénzügyi intézmények 2012. április elsejét követően, a jelzáloghitel-szerződések megkötésekor kötelesek a kamatláb változását előre meghatározni.

Erre két módszer lehetséges:

 1. Referencia kamatláb változásához kötve: Ebben az esetben az ügyfél által fizetendő kamatláb a referencia kamatlábból és a megadott kamatfelárból tevődik össze.
 1. Fix kamatozás esetén a kamat mértékét a kölcsönszerződésben meghatározott 3 éves, 5 éves vagy 10 éves kamatperiódus alatt rögzítik, azaz a kamatláb az adott periódusra vonatkozóan fix.
Jó ha tudja, hogy…
A kamaton felül nem rendszeresen fizetendő egyéb díjat, költséget (pl. postai költség, szerződésmódosítás díja) a pénzügyi intézmény már megkötött szerződések vonatkozásában évente legfeljebb a KSH által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében emelhet.

Milyen referencia-kamatlábakat használhatnak a hitelezők?

2012. április 1-jét követően jogszabály alapján az alábbi referencia kamatlábak használata lehetséges:

 • Forinthitel esetében 
  • 3 havi, 6 havi vagy 12 havi BUBOR1, vagy
  • a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett 3 éves vagy 5 éves állampapír átlaghozam.
 • Eurohitelnél és euró alapú hitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi EURIBOR2,
 • Svájci frank hitelnél és svájci frank alapú hitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi CHF LIBOR. 
Jó ha tudja, hogy…
A kamat mértékét a hitelező a választott referencia-kamatláb futamidejének megfelelő időközönként (azaz 3, 6 vagy 12 havonta) módosíthatja.  Az új kamatperiódusra érvényes kamatláb a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb (plusz kamatfelár) alapján kerül meghatározásra.

Példával szemléltetve 

Egy 2012. április elsejét követően megkötött forint alapú jelzáloghitel szerződés esetében az intézmény referencia kamatként 6 havi BUBOR-t és 4,0%-os kamatfelárat alkalmaz. Ezt azt jelenti, hogy a kamatperiódus hossza 6 hónap lesz, tehát a kamat mértéke 6 havonta változhat a 6 havi BUBOR változásával egyező mértékben. Feltételezve, hogy a 6 havi BUBOR aktuális (tehát a fordulónapot megelőző utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb) mértéke 7,46%, ebben az esetben az adós által fizetendő kamat 7,46% + 4,0% = tehát 11,46% lesz.

Milyen esetekben módosíthatja a pénzügyi intézmény a szerződésben szereplő kamatfelárat?

A pénzügyi intézmény a kamatfelárat – vagyis a referencia kamaton felül fizetendő kamatrészt – az ügyfél számára kedvezőtlenül csak az alábbi esetekben módosíthatja:

 1. az ügyfél egy havi törlesztőrészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy
 2. az ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítást3 legalább két hónapon keresztül nem fizeti.

A fentiek kamatfelárra vonatkozó hatását a pénzügyi intézmény a  belső szabályzatában köteles rögzíteni.

A hitelszerződéseknek a pénzügyi intézmény által történő egyoldalú módosításáról bővebben honlapunkon olvashat explanation.

Hogyan történik a kamatláb módosítása a kamatperióduson belüli fix kamatozású hitelek esetén?

A kamatperiódus alatt rögzített kamatlábak esetén a kamatláb mértéke – összhangban a kamatperiódus hosszával – 3, 5 vagy 10 évente változhat.

Az új kamatperiódusokban alkalmazott kamatláb mértékét annak hatálybalépését megelőzően legalább 90 nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a várhatóan fizetendő új törlesztőrészletről az érintett ügyfeleket postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott módon, közvetlenül is értesíteni kell.

A közvetlen értesítés elküldésének legalább 90 nappal meg kell előznie a módosítás hatálybalépését.

Fontos tudni, hogy…
Az értesítési időn – 90 napon – belül az ügyfél jogosult a szerződést felmondani és díjmentesen előtörleszteni, ha az új kamatláb számára nem elfogadható. Felmondás esetén az ügyfélnek a fennálló hiteltartozás teljes összegét vissza kell fizetnie.

A 2012. április 1-je előtt kötött jelzáloghitel szerződésekre vonatkozó módosítások

Az új szabályok az ügyfél kérésére lehetőséget biztosítanak a hitelszerződés módosítására, újrakötésére vagy kiváltására korábban (2012. előtt) kötött szerződések esetén is, amennyiben 2012 áprilisát követően a futamidőből még több mint 1 év van hátra.

Az ilyen módon kötött új hitelszerződés

a) forinthitel lehet, ha az eredeti hitel forinthitel,

b) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel lehet, amennyiben az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más devizahitel,

c) svájci frank hitel, svájci frank alapú hitel, euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel lehet, ha az eredeti hitel svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel volt.

Az új szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat 60 napon belül kell az ügyfélnek a pénzügyi intézmény rendelkezésére bocsátania. Ha a feltételek teljesülnek, úgy a pénzügyi intézmény az igényt nem utasíthatja el, az eljárásért pedig külön költséget, díjat, jutalékot nem számíthat fel.

Jó, ha tudja, hogy…
az ügyfelek a hitelek ilyen típusú kiváltásával, módosításával vagy újrakötésével a szerződés futamideje alatt egy alkalommal élhetnek. Igényüket legkésőbb 2012. augusztus 31-éig írásban kell jelezniük a pénzügyi intézmény felé. Az igénybejelentést követően a módosításra, újrakötésre akkor kerülhet sor, ha az adós kérelme benyújtását követő 60 napon belül a szükséges dokumentumokat a hitelező intézményhez benyújtja.

A hitelszerződés módosítását az ügyfél csak a pénzügyi intézménnyel közvetlenül bonyolíthatja. A vonatkozó jogszabály értelmében a pénzügyi közvetítő („ügynök”) nem jogosult a módosításhoz, újrakötéshez, kiváltáshoz kapcsolódó közvetítésre.

1Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb

2Európai irányadó bankközi kamatláb

3a pénzügyi szolgáltató postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon történő értesítése ellenére

Forrás: www.pszaf.hu

nincs hozzászólás

Még nem érkezett hozzászólás ehhez a bejegyzéshez.