Cégünk részt vett a Takarékakadémia szervezésében 2011. március Cheap Oakleys 28-án lebonyolított NAV konzultáción, melyről az alábbi összefoglaló dokumentumot készítette a konferencián rész vevő jogász kollégánk.

1. dr. Tóth András – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Pénzügyi Információs Főosztálya

A korábbi PIO (a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának Pénzügyi Információs Osztálya) feladatait 2011.01.01-től a NAV keretein belül működő Pénzügyi Információs Főosztály (a továbbiakban PIFO) látja el.

A Főosztály feladatai:

–     a hazai pénzügyi információs egységként működő hatóság (FIU) feladatainak ellátása: bejelentések fogadása, ellenőrzése),

–     statisztikák készítése a hatóság felé továbbított bejelentésekből,

–     felügyeleti tevékenység ellátása a Pmt. által meghatározott szolgáltatói kör vonatkozásában,

–     pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatok.

A Főosztály bűnmegelőzési jogkörrel rendelkezik (elemez, értékel), büntetőeljárási jogkövetkezményei nincsenek az eljárásának. Főbb tevékenysége az előzménykutatás: volt-e bejelentés ugyanazon ügyfél vonatkozásában korábban ugyanazon vagy más szolgáltató részéről.

A Főosztály a bejelentésekben rögzített információkat az alábbi bűncselekmények felderítése érdekében használhatják fel: pénzmosás, csalás, adócsalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, terrorcselekmény.

A különböző szolgáltatók által tett bejelentéseket vizsgálva a takarékszövetkezeti szektor a 3. helyen áll. 2009-ben 44 takarékszövetkezet 129, 2010-ben 43 takarékszövetkezet 210 bejelentést tett a PIFO felé, az 1. helyezett egymaga 105-öt.

A Pmt. által megfogalmazott legfontosabb kötelezettségek a Takarékszövetkezetek számára:

–     kijelölt személy (bejelentésért felelős személy) meghatározása

–     nyilvántartás vezetése a bejelentésekről

–     belső ellenőrző és információs rendszer működtetése

–     bejelentési kötelezettség teljesítése

–     felfedés tilalmának érvényesítése

–     belső szabályzat létrehozása

–     ügyfél-átvilágítási Cheap nba Jerseys kötelezettség teljesítése

Bejelentés-tipológia: a PIFO 2010. első féléves jelentésében publikálták.

A PIFO takarékszövetkezeti bejelentésekkel kapcsolatos észrevétele: általában hiányzik a bejelentést megalapozó körülmények leírása, mellékletek nem kerülnek csatolásra a leírtak alátámasztására.

2. Kérdő Gyula – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Mit vizsgál a Felügyelet pénzmosás-megelőzési szempontból?

–          A belső szabályzat, eljárásrend meglétét, megfelelőségét,

–          a szabályzatban foglaltak gyakorlatban való megfelelőségét,

–          a rendszer hatékonyságát.

A Felügyelet területet érintő ajánlásai „kvázi”’ kötelezőek, a PSZÁF vizsgálata során ellenőrzi, hogy a takarékszövetkezet betartja-e az ajánlásaiba foglalt rendelkezéseket.

Fontos, hogy ne csak a szabályozás legyen meg, hanem legyenek felelősök, határidők és ellenőrzési szabályok, készüljenek beszámolók.

A takarékszövetkezeti vizsgálatok megállapításai:

–          listák szűrése: ne csak szabályozva legyen, valósuljon is meg ténylegesen – legyen kockázat-arányos, a Takarékszövetkezet méretének, veszélyeztetettségének megfelelő;

–          kevés a bejelentés: sokszor több döntéshozatali szinten megy keresztül a bejelentés-gyanús eset, és ez negatívan befolyásolja a bejelentési hajlandóságot (lebeszélik egymást a dolgozók);

–          a kockázat alapon történő eljárás hiányos: általában hiányzik a kockázatok azonosítása, a kockázati szintek meghatározása, ez alapján az ügyfelek besorolása, nincsenek meg az egyes kockázati szintekhez kapcsolódó eljárások és a kockázatok dokumentáltsága / a visszakereshetőség követelmény – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során alá kell tudni támasztani a kockázati szint kiválasztását és az alkalmazott eljárás megfelelőségét);

–          ügyfélprofil: általában jellemző, hogy a hiteleknél készül ügyfélprofil (környezettanulmány, kockázatértékelés) – ez kellene pénzmosási szempontból is. Lehet és egyben kell is differenciálni az alacsony és magasabb kockázatot cheap nfl jerseys hordozó kockázatú ügyfelek között.

Az ügyfélprofil az ügyféladatok, a tényleges tulajdonosi nyilatkozat, az informális csatornából származó adatok és az ügyfél által kezdeményezett tranzakciók összessége.

–     Okmányok másolása: a Felügyelet javasolja az okmányok másolását – csak az ügyintéző másolhat, dátummal, ügyfél és saját aláírásával, ha az ügyfél ahhoz kifejezetten hozzájárult. Adatvédelmi kérdéseket vethet fel – született már elmarasztaló bírói döntés az okmányok másolása miatt.

A magunk részéről csak indokolt esetben javasoljuk – kockázati alapon.

–          belső ellenőrzés: a belső ellenőr vizsgálja a pénzmosási szabályokat (általában az éves ellenőrzés keretében), de nem tesz megállapításokat. A szabályzat gyakorlati megvalósulását is vizsgálnia kellene.

–          oktatás: az új belépők pénzmosás-megelőzési oktatásának meg kell történnie, még munkába állás előtt. Az oktatást dokumentálni kell, eredményességét is mérni szükséges (teszt).

–          tényleges tulajdonosi nyilatkozat: természetes személy, végső tulajdonos azonosítása a cél, illetve annak meghatározása, hogy kinek a nevében jár el a megbízott.

–          szűrőrendszer: intézkedések rendszere, mely lehetővé teszi a szokatlan ügyletek kiszűrését. Tranzakciók összehasonlítása az ügyfélprofillal, korábbi tranzakciókkal, rendszeres szűrés a tranzakciók között előre cheap nfl jerseys meghatározott szempontok alapján. Általában le van írva a feladat, de nincs nevesítve a felelős (elég beosztás alapján), így közvetlenül nem alkalmazhatók az előírások.

–          Nyilvános adatbázisokhoz való hozzáférést biztosítani kell az ellenőrzések elvégzéséhez (pl. cégnyilvántartás, követségi honlapok stb.)

3. Simonka Gábor – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Pénzügyi Információs Főosztálya

MONEYVAL ország-értékelés: Magyarország összességében megfelelt a nemzetközi követelményeknek, de néhány ajánlás megfogalmazásra került. A nemzetközi szervezet nem találta megfelelőnek a korábbi Pénzügyi Információs Osztály függetlenségét (a VPOP- belül), ezért került sor a szervezeti átalakulásra (PIFO).

A szankciós listák köre ray ban outlet bővült: 2 új szankció bevezetésére került sor Líbia és Tunézia vonatkozásában – ezeket is vizsgálni kellene. Várható, hogy más arab országokkal szemben is sor kerül szankció alkalmazására. Ezekről a PIFO honlapján ad tájékoztatást: www.vam.gov.hu/pio 6. pont pénzügyi vagyoni korlátozó intézkedések.

4. dr. Papp Zsófia – Nemzetgazdasági Minisztérium

Az ország-értékelésben megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatosan 2012. nyarán jelentést kell tennie az országnak, ezért megkezdődött a pénzmosás-megelőzésével kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata.

Ezzel párhuzamosan folyik az EU-ban a 3. pénzmosás elleni irányelv felülvizsgálata is, mely szintén érintheti a hazai szabályozást.

Folyamatban van az uniós irányelvek hatékonyabb érvényesítését szolgáló hazai végrehajtási szabályok kidolgozása.

A változások hatályba lépésével kapcsolatban még nincs kitűzött határidő.

Az előadások anyaga unter a Takarékakadémia honlapján külön menüből lesz elérhető Dombóvári László ügyvezető úr tájékoztatása alapján.

Amennyiben arra igény mutatkozik a takarékszövetkezetek részéről, a mostani konzultációt újabb követi 2011. szeptember-október körül, melynek célja a gyakorlati problémák átbeszélése lesz.

nincs hozzászólás

Hozzászólás