Alábbiakban a  PSZÁF által „A Felügyelet eljárásainak új szabályai, különös tekintettel a prudenciális eljárásokra” címmel 2011.4.13. napján tartott szakmai konzultáción elhangzottakról adunk tájékoztatást 

 

A konzultáció előadója dr. Csere Bálint, a PSZÁF Engedélyezési és Jogérvényesítési Igazgatóság ügyvezető-igazgatója volt. Előadása a Felügyelet eljárásairól, a 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.) erre vonatkozó rendelkezéseinek értelmezéséről szólt.

A FELÜGYELET ELJÁRÁSAI

                          Hatósági eljárások                                                                                   Nem hatósági eljárások

(pl. állásfoglalás kérése)

sajátos eljárások                    általános szabályok szerint folytatott eljárások

A sajátos eljárások a következők:

 • engedélyezési eljárás
 • ellenőrzési eljárások:
  • prudenciális eljárás (minden, ami nem tartozik a másik két kategóriába)
  • fogyasztóvédelmi eljárás (nem egyedi ügyek, ügyfélpanaszok elbírálása)
  • piacfelügyeleti eljárás:

–   jogosulatlan tevékenységet folytatók (engedély nélküli hitelezés, betétgyűjtés) elleni eljárások

–   tőkepiaci manipuláció (bennfentes kereskedelem)


Az eljárások jogi hátterét a Psztv. és a Ket. adja.

Eljárási változások az új Psztv. alapján:

 • Azonnali intézkedések széleskörű lehetősége: a klasszikus vizsgálat nélküli határozathozatal lehetőségének megteremtése, ezzel a folyamatos felügyelet ténylegesen megvalósul.

A gyakorlatban azt jelenti, hogy eljárás nélkül tud a Felügyelet intézkedést kezdeményezni:

Psztv. 38. § (1) „A Felügyelet folyamatos felügyeletet gyakorol … melynek része az engedélyezési, az ellenőrzési, a fogyasztóvédelmi ellenőrzési és a piacfelügyeleti eljárás is. „

/az „eljárás is” kifejezés arra utal, hogy a Felügyelet folyamatos „felügyelése” eljáráson kívüli cselekményekkel is megvalósulhat, ezt erősíti az (5) bekezdés:

 (5) „A Felügyelet az általa hivatalosan ismert tények alapján a 61. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedést közvetlenül is alkalmazhatja.”

A közvetlen alkalmazás az eljárás lefolytatása nélküli – pusztán tényeken alapuló – határozathozatal lehetőségét teremti meg a Felügyelet számára.

Ez történt a Jógazda Takarékszövetkezet vonatkozásában – a Felügyelet a tények alapján, külön eljárás lefolytatása nélkül visszavonta a Takarékszövetkezet engedélyét.

Azok a tények tekinthetők hivatalosan ismerteknek, melyek a Takarékszövetkezettől magától (az adatszolgáltatások révén), illetve az egyéb társhatóságok (pl. GVH, rendőrség, fogyasztóvédelmi érdekképviseletek stb.) származnak és amelyek igazságtartalmáról a Felügyelet meggyőződött.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fog fektetni a PSZÁF a rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatásokból nyert tapasztalatokra, információkra. Az esetleges hiányosságokkal, késedelmes adatszolgáltatással stb. könnyen magára vonhatja a Takarékszövetkezet a Felügyelet figyelmét.

A Jógazda Takarékszövetkezetnél bekövetkezett események miatt a takarékszövetkezeti szektor egyébként is a felügyeleti vizsgálatok középpontjába került – ez magyarázza az átfogó vizsgálatok nagy számát.

 • A cél-, téma- és átfogó vizsgálatok a jövőben még jobban előtérbe fognak kerülni. Növelik a helyszíni ellenőrzések számát és színvonalát is. A Felügyelet úgy látja, hogy az adatbekérések önmagukban nem pótolják a helyszíni ellenőrzéseket.
 • A rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás, információkérés szabályai akként változtak, hogy a Felügyelet bármilyen adatot, iratot bekérhet, ráadásul a Felügyelet által megkívánt formátumban és tagolásban (szükség esetén a konvertálásról a Takarékszövetkezetnek kell gondoskodnia).

A Felügyelet képviselője a helyszíni ellenőrzés során is jogosult bármely helyiségbe belépni, papírokat és adatokat kérni.

 • A Felügyelet jogosult a testületi üléseken (igazgatósági ülésein, közgyűlésein) jelen lenni részt venni – előzetes bejelentés nélkül, akár az ülés folyamatában is.
 • Az engedélyek kiadása előtt a Felügyelet számára a továbbiakban lehetősége nyílik a helyszínen ellenőrizni a technikai és egyéb feltételek meglétét (elsősorban az informatikai rendszert vizsgálják).
 • Eljárási határidők változása: Engedélyezési eljárás esetén – amennyiben a Felügyelet hiánypótlásra, kiegészítésre szólította fel a pénzintézetet – az ügyintézési határidőt a hiány maradéktalan pótlásától kell számítani.

Bírságolási szabályok:

A Felügyelet bírságolási gyakorlatával kapcsolatos összefoglaló anyagot a PSZÁF honlapján megtalálható Intézkedési Politika tartalmazza. Tartalmaz egy általános bírságolási gyakorlatot, illetve az egyes eljárás-típusokra vonatkozó „szabályokat”.

A bírsághatározatokban a Felügyelet igyekszik a tényállás, az abból levont jogi következtetés és az alkalmazott szankció közötti ok-okozati összefüggések bemutatására.  A bírság kiszabásakor a PSZÁF érvényesíti az egyenlő elbánás elvét (azonos eset azonos megítélés alá esik). A bírság célja nem kizárólagosan a vagyoni hátrány okozása, hanem motiváció nyújtása a jogszabálykövető magatartás tanúsításához.

Késedelmes adatszolgáltatás:

A rendszeres és a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában a Felügyelet az utóbbi időben nagyfokú hanyagságot tapasztalt, ezért szigorított a gyakorlatán: a továbbiakban a Felügyelet nem küld értesítő levelet a késedelmes adatszolgáltatásról, azonnali határozathozatal történik.

Ismétlődő késedelmes adatszolgáltatás esetén súlyos szankciók alkalmazására lehet számítani (pl. vezetői minősítés rontása, illetve az Intézkedési Politikában meghatározott egyéb szankciók)

Felügyeleti állásfoglalások:

A jövőben több állásfoglalás kerül nyilvánosságra a Felügyelet honlapján. Ugyanakkor a PSZÁF szigorított az állásfoglalás-kérés formai és tartalmi követelményein. Erről a PSZÁF 2011. március 2-án adott közzé tájékoztatót.

A Felügyelet ajánlásaiban jogértelmezési kérdésekben nyújt segítséget, ezért az ajánlás kérésekor megalapozott (jogszabályhelyek megjelölése, saját értelmezés rögzítése, kérdés pontos megfogalmazása) dokumentum benyújtása szükséges.

nincs hozzászólás

Még nem érkezett hozzászólás ehhez a bejegyzéshez.