Szabályozási háttér

Munkavédelem (kémiai biztonság, foglalkozás-egészségügy, egyéni védőeszközök):

1. 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

2. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

3. 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

4. 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

5. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

6. 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

7. 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

8. 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

9. 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

10. 25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

11. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

12. 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

13. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

14. 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

15. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

16. 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

17. 22/2005. (VI.24.) EüM rendelet a rezgés expozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

18. 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

19. 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

20. 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

21. 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

22. 1997. évi LXXXIII. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

23. 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

24. 39/2013 (II.14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Tűzvédelem:

25. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

26. 30/1996. BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

27. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet – és balesetbiztosításáról

28. 253/1997. (XII. 20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

29. 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Adat- és információvédelem:

30. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

31. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

32. 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

33. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

34. 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

35. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Bankbiztonság:

36. 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

37. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

38. 22/2006. (IV.25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

39. 297/2001.(XII.27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről

40. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 10/2001. számú ajánlása a pénzügyi szervezetek működésének biztonsági feltételiről

41. MABISZ által kiadott, a telephelyek és létesítmények, helyiségek őrzésének, vagyontárgyak tárolásának, szállításának szabályairól szóló “Betöréses lopás- és rablásbiztosítás feltételei” című ajánlása

Fogyasztóvédelem:

42. 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

43. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

44. 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

45. 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

46. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

47. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

48. 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

49. 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről

50. 2011. évi CXXII. törvény a Központi Hitelinformációs Rendszerről

51. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

52. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

53. 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

54. 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről

55. 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról, közzétételéről

56. 361/2009. (XII.30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

57. 153/2009. (VII.23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről

58. 297/2001. (XII.27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről

59. 28/2014. (VII.23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

60. Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról