Munka- és tűzvédelem

Mi a munkavédelem?

A munkavédelem általános követelményeinek megfelelően a munkáltatónak törekednie kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek megteremtésére, a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülményeik humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

A munkavédelem egy intézkedéssorozat, melynek célja, hogy a dolgozók életük, testi épségük, egészségük veszélyeztetése nélkül végezhessék munkájukat.

A biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek megteremtése és ellenőrzése nemcsak a munkavállaló, de a munkáltató számára is fontos szabályozási terület. Alapvető fontosságú egy társaság számára, hogy tisztában legyen az általa végzett tevékenység kockázataival mind a munkáltatói mind a munkavállalói oldal vonatkozásában.

A hatályos jogszabályok kötelezettségként írják elő a munkáltató számára, hogy a munkavédelmi szabályokat a dolgozók megismerjék, és tisztában legyenek az ebből fakadó jogaikkal és kötelezettségeikkel.

A pénzintézet munkavédelemmel kapcsolatos legfontosabb kötelezettségei

 • biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkahelyek kialakítása,
 • a biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése,
 • az egyéni védelem biztosítása, a védő eszközök használatának megkövetelése,
 • munkavédelmi szabályzat készítése, folyamatos aktualizálása,
 • munkavédelmi oktatás szervezése,
 • alkalmassági orvosi vizsgálatok rendszeres elvégzése,
 • munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések jelentése a felügyelet felé
 • időszakos biztonsági felülvizsgálatok szervezése.

A Zsigrai Kft szakképesítéssel rendelkező munkatársai segítségével elkészíti a társaság kockázatértékelését, ennek ismeretében javaslatokat, intézkedési terveket dolgoz ki a munkahelyi kockázatok csökkentése, a jogszabályoknak megfelelő munkahelyek kialakítása érdekében.

A Kft. a következő munkavédelmi feladatok ellátásában nyújt segítséget megbízói számára:

 • Munkavédelmi bejárások elvégzése, munkavégzési szabályok betartásának ellenőrzése, munkavédelmi szemlék tartása, általános tanácsadás.
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, kockázatelemzés végzése, szakvélemény készítése létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia munkavédelmi üzembe helyezése előtt.
 • Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi követelmények betartásának vizsgálata (fényviszonyok, zaj –és rezgésexpanzió mérése) a jogszabályi előírásoknak, illetve a megbízó kérésének megfelelő rendszerességgel.
 • A tervezés és kivitelezés során a munkavédelmi követelmények ellenőrzése, szükség esetén javasolt intézkedési terv készítése.
 • Munkavédelmi szabályzatok, eljárásrendek készítése és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok folyamatos aktualizálása (pl. Munkavédelmi Szabályzat, munkahelyi kockázatértékelés, utasítások)
 • Munkavédelmi oktatási anyagok kidolgozása, oktatások szervezése, megtartása, jegyzőkönyvezése.
 • Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása (balesetjelentés).
 • Rendkívüli események kivizsgálásában, adminisztrálásában való együttműködés,
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal és illetékes szervekkel, a megbízó érdekeinek képviselete az eljárás során.
 • Kockázatelemzés alapján az adott munkakör ellátásához szükséges egyéni védőeszköz juttatás rendjének kidolgozása,
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása (a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal együtt),
 • Jogszabályfigyelés és a területet érintő jogi tanácsadás.
 • A megbízó munkarendjével megegyező időszakokban munka- és tűzvédelmi ügyeleti tevékenység ellátása, a bejelentések, igények vonatkozásában 24 órán belüli válaszadás.

Tűzvédelem

A tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzését, továbbterjedésének megakadályozását, a tűz által okozott károk csökkentését célozza azáltal, hogy meghatározza az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A megelőző tűzvédelem szerepe egy esetleges tűz esetén az emberi élet és anyagi javak megmentése, a tűzkár minimálisra való csökkentése, a tűz továbbterjedésének megakadályozása.

A biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltétele a megfelelő tűzvédelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai eszközök megléte és a szükséges ismeretek elsajátítása.

A Zsigrai Kft. képesített szakemberei segítségével elkészíti a megbízó által használt ingatlanok tűzbiztonsági vizsgálatát, osztályba sorolását, felméri a tűzveszélyes tevékenységeket és elkészíti a megbízó tűzvédelemmel kapcsolatos szabályzatait.

A Zsigrai Kft. a tűzvédelmi szolgáltatás keretében – a megbízóval kötött szerződés szerint – az alábbi tevékenységeket látja el:

 • Elkészíti a munkáltató Tűzvédelmi Szabályzatát, tűzveszélyességi osztályba sorolását és gondoskodik annak rendszeres felülvizsgálatáról.
 • Tűzriadó tervet készít a munkáltató számára, és folyamatosan aktualizálja a jogszabályi változásoknak megfelelően.
 • Tűzvédelmi bejárás keretében felméri a tűzveszélyes tevékenységeket, tanácsadást végez a szükséges intézkedésekkel kapcsolatosan.
 • Gondoskodik a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, a szükséges oktatási anyagok kidolgozásáról és az oktatások jegyzőkönyvezéséről.
 • Együttműködik az illetékes hatóságokkal a tűzvédelmi felülvizsgálatok alkalmával és gondoskodik a hatóság megállapításainak megfelelő intézkedési terv kidolgozásáról
 • Vállalja a tűzvédelmi villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének megszervezését.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a hatályos joganyag változását és a változásoknak megfelelően frissíti a tűzvédelmi dokumentációt, szükség esetén jogi segítséget nyújt.